2019

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


GENERALFORSAMLING I EJERLAVET FOR FÆNØGADE  D. 20.3. 2019


Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, med 15 fremmødte.

Ad.1. Michael Gamsgaard blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

ad.2. Formanden aflagde beretningen. Året havde været et stabilt år i anlægget, som i den varme sommer var blevet meget brugt.  Der var afholdt 8 bestyrelsesmøder og to havedage. På forårets havedag havde vi fået støtte af ’Smag på Aarhus’ til indkøb af frugttræer som led i den gradvise omdannelse til et mere haveagtigt anlæg.

Efterårets havedag havde reparation af lågerne- med stor hjælp af Bdr. Gamsgaard, og maling af plankeværker, hvor vi gradvist går over til antracit-sort træbeskyttelse.

Havemanden og –hjælperen har passet låger og lamper med god hjælp af Ole Nielsen, tak for det. Vi fjerner herreløse cykler mindst en gang årligt, får dem hentet af Storskrald. Der er indkøbt lille boldnet og nye net til trambolinen(som kommer op til foråret) Skiltningen om ’ingen bolde’ mm, har medført, at der ikke er modtaget klager. Ejerlavets hjemmeside har fået en gevaldig ansigtsløftning takket være Søren Hamborg og Carsten Thougaard, stor tak for det; Carsten er villig til at være webmaster fremover.  Det blev foreslået at havemandens arbejdsopgaver bliver lagt på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt.

ad.3. HH Bisbo fremlagde regnskabet som udviser et flot overskud; det blev begrundet med opsparing til gradvis udskiftning af plankværkerne, som jo nu ca 35 år gamle. Desuden har har vi til stadighed en post til legeredskaber, som forældre til børn gerne må komme med forslag til. I året har der ikke været kæmpet med skyldnere for kontingentbetaling. Bisbo annoncerede sin afgang som kasserer.

ad.4. Regnskabet blev godkendt.

ad.5. Bisbo fremlagde budgettet, som hvis vi kommer i gang med plankeværksudskiftning udviser et lille underskud. Budgettet blev godkendt.

ad. 6. Af den afgående bestyrelse - Anna Butz, Michael Lindholt, Søren Hamborg, HH isbo og Thomas Kruse – stillede Søren Hamborg og HH Bisbo ikke op igen. Michael Gamsgaard var villig til valg og bestyrelsen består herefter af Michael L., Anna B. Michael G. og Thomas K. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde.

Thomas takkede Bisbo og Søren Hamborg for deres flotte arbejde gennem mange år.

ad. 7. Valgt til suppleanter blev HH Bisbo og Peter Gamsgaard.

ad. 8. De to kritiske revisorer Jette B Nielsen og Peter Greve blev genvalgt.

ad.9: Karsten Holm havde indsendt et forslag: ’Hvis der skal fældes træer eller beskæres kraftigt i anlæggets stakkels mishandlede træer skal de vedtages på generalforsamlingen.’ Bisbo henviste til den træplante-fælde-plan som blev vedtaget for anlægget i 2016, og som følges-  nogenlunde. Han beklagede at der var fældet et par træer på p-pladsen bag Modtryk, og foreslog at der blev rodfræset ved stubbene så der kunne plantes igen, også langs murene. Forslaget faldt herefter.

ad. 10. Thomas, Anholtsgade 16 foreslog at der i tilknytning til hjemmesiden også blev oprettet en Facebook-side. Dette blev drøftet længe, og der var ingen imod ideen, men til gengæld ingen der for nuværende ville stå for den.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, takkede og forsamlingen fortsatte herefter  debatten over ost, pølse og lidt drikkevarer.

ref. Thomas K