2018

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


GENERALFORSAMLING

I EJERLAVET FOR FÆNØGADEKARRÉEN DEN 24. APRIL 2018


ad.1.Formanden bød velkommen og Peter Jensen, Sjællandsgade 9 blev foreslået til dirigent og valgt. Generalforsamlingen startede med en lille præsentationsrunde.


ad.2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

2017 har været et sædvanligt år i anlægget. Bestyrelsen har holdt 9 møder og afholdt to havedage, hvor bl.a. træplanen er fulgt. der er fældet et par træer og plantet frugttræer i stedet. I november sagde havemanden Oskar op; i stedet har bestyrelsen ansat Hans Wagner, Sjællandsgade 23.

Under debatten nævnte Ole Nielsen lågernes låsekasser som skal efterses samt mulighed for udskiftning af lampeglas til lamperne i anlægget. HH Bisbo kommenterede at der ofte er mulighed for at finde brugte dele til lamperne.

Beretningen blev godkendt.


ad.3-4.. Regnskab og godkendelse.

HH Bisbo gennemgik det udsendte regnskab; det udviser en pænt overskud. Der blev spurgt til hvad nyanskaffelser var. Det dækker bl.a. ny kædesav, nyt net til trambolin mm. Der blev spurgt til den lille formue som ejerlavet har oparbejdet; der blev svaret at ejerlavet er rådet til at have formue svarende til et års kontingent, bl.a. for at imødese reparationer på det efterhånden ældre anlæg, planke-værker, lamper osv. Regnskabet blev godkendt.


ad 5. Budgettet var også udsendt med indkaldelsen, og Bisbo forklarede at den ny havemand fik en lille lønforhøjelse, samt at der er afsat 10.000 til nyt legepladsudstyr.

Budgettet blev godkendt.


ad.6. Den afgående bestyrelse – HH Bisbo, Michael Lindholt, Søren Hamborg, Anna Butz-Lily og Thomas Kruse var alle villige til genvalg – og blev valgt.


ad. 7. De to Suppleanter- Michael og Peter Gamsgaard var villige til genvalg –og blev valgt.


ad. 8. De to kritiske revisorer – Jette Nielsen og Peter Jensen- var begge villige til genvalg, og blev valgt.


ad.9.

Fra Karsten Holm var indkommet 3 forslag:

1.Medlemmerne kan få udleveret en nøgle til vores skur så de kan låne værktøj, flag mm.

2.Kassereren skal medbringe årets bilag til generalforsamlingen, så medlemmerne kan se dem.

3.Der opstilles et foderbrædt på anlægget, så de få fugle der (er) tilbage kan fodres om vinteren. Ejerlavet betaler for fodringen som jeg vil tro beløber sig til 1000 kr i den kolde tid


ad. 1. Karsten Holm ønskede afstemning; forslaget faldt, da der kun var een stemme for forslaget.

ad.2. Forslaget er allerede praksis og bortfaldt.

ad. 3. Bestyrelsen kommenterede forslaget med at foderbrædter tiltrækker rotter; ønsker man at fodre fugle kan det foregå på ens egen grund. Forslaget blev trukket tilbage.


Fra Ejerforeningen Anholtsgade 14-16 var indsendt følgende:

’Drøftelse af trambolinens nuværende placering samt regler’.

Bestyrelsens kommentar er, at der med opsatte skilte er gjort opmærksom på brugen af trambolinen; hvis det ikke virker –sammen med opfordring til forældre med information om evt  støjgener – kan reglerne strammes, og vi kan ende med evt  at anskaffe en mindre model som kan placeres i hækken/på plænen over for.

Men forslaget medførte en længere debat, om børns ret til at lege i anlægget, kritik af bestyrelsens langsommelighed omkring problemet, forslag om nedgravning –og råd om IKKE at grave ned i lerjorden pga vand, samt forslag om et støjværn omkring trambolinen.

Debatten sluttede med de faldende bemærkninger og bestyrelsens løfte om at følge problemet tæt sommeren over og derefter tage det op igen. Alle opfordres til at hjælpe børn og alle andre brugere af fællesanlægget med at udvise hensynsfuld adfærd.

Ang spørgsmålet om regler og ansvar blev det oplyst at ejerlavet har en arbejdsskadeforsikring, som også dækker ved deltagelse i f. eks havedag. Men færdsel og leg og brug af legeredskaber sker på eget ansvar.


ad.10. Evt Carsten, fra Sjællandsgade 31, spurgte til ejerlavets hjemmeside, som ikke er blevet ført ajour længe; samtidig tilbød han at passe den med opdateringer og oplysninger. Forsamlingen klappede af dette tilbud.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen i god ro og orden.


Efterfølgende gik samtalen lystigt over en enkel servering med ost og pølse samt lidt drikkevarer. Der deltog i år 15 medlemmer i generalforsamlingen.


ref/ Thomas K