2017

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


REFERAT AF EJERLAVET FOR FÆNØGADEKARRÉENS 

GENERALFORSAMLING  DEN 21.03. 2017


Ad 1. Valg af dirigent. Michael Gamsgaard blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt.


Ad 2. Thomas K aflagde bestyrelsens beretning; året har været et stabilt år i anlægget. Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder og  2 havedage, hvor første etape af den vedtagne træplan blev gennemført, fældning af større træer og plantning af frugttræer og –buske. Vi har opsagt renovation med spand og bruger affaldsøerne –og kører det store til genbrugsplads. Der er anskaffet ny trampolin og nye boldmål og ny kædesav. Jørn Knudsen Sjg. 15b, har lavet skitse til justering af den store låge v Anholtsgade, som ofte hænger skævt.

Debatten drejede sig bl.a. om havemandens opgaver, støj ved trampolinen, farver på plankeværker og skure og justering af træplanen -  som blev justeret; arbejdet udføres  d. 6. maj på 1. havedag. Alle blev opfordret til at melde til Oskar/havemand hvis man ser ting der skal rettes – som man ikke selv kan klare at rydde op... Beretningen blev vedtaget.


Ad 3. Regnskab for 2016: HH Bisbo aflagde det reviderede regnskab; Det udviser efter anskaffelser på ca 11.000 kr et overskud, beregnet til legeplads og reparationer. Efter opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt. Bisbo inviterer alle som har behov til at komme og se bilag.


Ad 4. Budgetforslag for 2017: HH Bisbo omdelte et budgetforslag, som følger de indtægter-udgifter som fremgik af regnskabet. Budgettet blev vedtaget.


Ad 5. valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Thomas K., HH Bisbo, Michael Lindholt, Anna Butz-Lilly og Søren Hamborg er alle villige til genvalg – og alle blev valgt.


Ad 6. Til suppleanter blev Michael og Peter Gamsgaard, Sjællandsgade 29, foreslået og (gen)valgt. De vil fremover få invitation til betyrelsesmøderne.


Ad 7. Valg af 2 kritiske revisorer; Jette Nielsen er parat til genvalg, mens Jørn K, Sjællandsgade 15 b flytter fra kvarteret og fratræder. Peter Jennsen, Sjællandsgade 9, blev foreslået og valgt.


Ad 8 Indkomne forslag.  Karsten Holm havde indsendt to forslag:

Forslag 1: ’Klausulen om tvungen medlemsskab af ejerlavet for de omkringliggende matrikler ophæves’.

Ved oplæsning af vedtægternes par. 17 blev forslaget trukket tilbage.

Forslag 2: ’ Fællesanlægget sættes til salg’, blev herefter frafaldet.


Ad 9. Evt.

Jørn K. beder havemanden undgå at slå krokusserne den første gang der slås græs. Der blev spurgt om ejerlavet vil købe en trailer- men det frafaldtes da ingen vil have den stående; ligeledes blevet spørgsmål om rullestillads frafaldet. Der var stor debat om storskrald i gaderne, Hvem sætter det? hvem flytter det?

Søren H melder at der bliver handlet stoffer fra et baghus i Norsgade: Bisbo finder ejeren og Søren anmelder til politiet.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen og forsamlingens 15 deltagere fortsatte debatten over lidt servering af pølse og ost med lidt drikkevarer.


ref. Thomas K