2016

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I EJERLAVET FOR FÆNØGADEKARRÉEN DEN 18. APRIL 2016


Ad 1. Jette Nielsen blev foreslået og valgt til dirigent


Ad. 2. Thomas Kruse aflagde bestyrelsens beretning. Der var afholdt 8 bestyrelsesmøder samt to   havedage i løbet af året. Der har været udskiftning af havemænd, Hans Wagner blev afløst af Steffen Walton som i efteråret blev afløst af Oskar Hamborg; disse skift er bl.a årsag til de problemer med låger og vedligehold som vi har set i anlægget. I 2015 blev trappen til Anholtsgade erstattet af en rampe og stormen i efteråret ødelagde trambolinen. Der er nu indkøbt en ny som bliver opstillet snarest.

Debatten handlede bl.a.om låger, som ikke blev lukket efter børn, om rotter og om problem med snerydning i Fænøgade: vi undersøger om det er ejerlavets forpligtelse og hvis det er fører det til ekstra arbejde for havemanden – og lønforhøjelse.

Beretningen bev godkendt.


ad. 3. HH Bisbo fremlagde regnskabet, som i år er godkendt af to kritiske revisorer. Kontingentforhøjelsen viser sig i et bedre årsresultat.Regnskabet blev godkendt.


ad. 4. Bisbo fremlagde budgettet for 2016, hvor der bla. er sat flere midler af til legeredskaber. Samtidig arbejder bestyrelsen målrettet på at nedbringe eludgifter ved udskiftning til LED og udgifter til renovation, idet skraldespanden opsiges til fordel for tilmelding til affalds-øerne i gaderne. Budgettet blev vedtaget efter debat om bankgebyrerne også kan undgåes.


ad. 5.Valg.Den afgående bestyrelse, Thomas Kruse, HH Bisbo, Michael Lindholt, Anna Butz-lilly og Søren Hamborg var villige til genvalg. Karsten Holm havde et forslag om udskiftning af formanden. Karsten blev spurgt om han havde en kandidat og der blev henvist til at bestyrelsen selv konstituerer sig. Thomas Kruse svarede at han var på valg hvert år og gerne ser en ny formand. Bestyrelsen blev genvalgt med akklamation.


ad.6. Valg af 2 suppleanter. Michael ?og Peter?, Sjællandsgade 29, blev foreslået og valgt.


ad. 7. Der var genvalg af to kritiske revisorer, Jette Nielsen og Jørn Knudsen.


ad. 8. Karsten Holm havde indsendt forslag til generalforsamlingen om at der skal foreligge en plan hvis der skal fældes træer i anlægget. Dette forslag blev allerede vedtaget på generalforsamlingen sidste år, og bestyrelsen fremlagde derfor en plan for gradvis udskiftning af store eller beskadigede træer til fordel for en planteplan om frugttræer og buske. Ønsket er at udvikle anlægget fra et park-lignende udsende til noget mere have-agtigt. Planen blev diskuteret og vedtaget med bemærkningen om at der gøres status over arbejdet og udviklingen næste år. Een stemte imod.


ad. 8. evt. Thomas K havde lavet et et udkast til opslag med gode råd om brugen af anlægget. Det blev kommenteret og bestyrelsen tager det med til forårets havedag, som blev aftalt til lørdag d. 7. maj kl.10-14. Der blev også nævnt problemer med storskrald i karreen og debatten fortsatte livligt under det efterfølgende sociale samvær, hvor bestyrelsen havde stillet et beskedent oste-og pølsebord op..

Der var i år mødt 13 medlemmer op.


ref Thomas Kruse