2015

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus

EJERLAVET FOR FÆNØGADEKARRÉENs

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN den 15. APRIL 2015


ad 1. Formandeen bød velkommen og foreslog Jette Nielsen,

Thunøgade, som dirigent; Jette N. blev valgt


ad 2. Formanden aflagde årsberetning. Bestyrelsen havde holdt 9 bestyrelsesmøder samt 2 havedage, d. 13.maj og d. 26.okt; her er foretaget maling, oprydning og beskæring. Anlægget fungerer fint for alle aldersgrupper, leg og ophold. Havemanden Hans Wagner har passet anlæg og låger; der er problemer med låsene, som alle er underudskiftning for tiden.

Efter henvendelse fra en ejer om at disponere over et areal til sin private lod, besluttede bestyrelsen at få de øvrige 3 ejere, som i forvejen over årene har inddraget dele af fællesarealet, om at skrive under på, at disse arealer er til låns og at aftalen skal genforhandles ved ejerskifte. Denne procedure er gennemført i efteråret 2014.

I forlængelse af denne beslutning forhandlede bestyrelsen med ejerforeningen i Anholtsgade 14-16 om kompensation for de m2 af fællesarealerne, som permanent ville blive inddraget i forbindelse med isolering af ejendommenes gavle.

En landinspektør hjalp med at ændre matrikelkortet til en sådan kompensation.

Når isoleringen af gavlene er færdig skal adgangvejen retableres og ejerlavet ønsker at forhandle om udformningen af denne for at lette barnevogne og cykler adgangen ved Anholtsgade 16.

Bestyrelsen har forespurgt Aarhus Kommune som har indsigelsesret ift vedtægtsændringer, om ejerlavet kan ændre vedtægterne om ’valg af statsaut. revisor’ til ’valg af to kritiske revisorer’. Efter tilsagn fra kommunen forelægger bestyrelsen derfor dette for generalforsamlingen nu. Begrundelsen er den store og stigende udgift til revision, ca 20% af årsbudgettet.

I årets løb har Hans Wagner ønsket at udtræde af bestyrelsen ved denne generalforsamling.

Under debatten blev det pointeret at en vedtægtsændring  om revision bør fremgå af indkaldelsen; Det er korrekt og blev beklaget, men samtidig nævnt at ændringen til kritiske revisorer fremgår af indkaldelsen. Der blev spurgt til energibesparelse på lysanlægget- og det fremgår af regnskabet at tænduret er justeret.

Beretningen og vedtægtsændringen blev herefter vedtaget.


ad 3 Kasserer Bisbo gennemgik det udsendte regnskab. Han nævnte de store udgifter i året, som har givet et underskud og tæret på reserverne. Et medlem kritiserede de efter hans indtryk dyre indkøb af plæneklipper og trambolin. Indkøbene på tilsammen ca 5500 kr blev betragtet som et fornuftigt indkøb, den selvkørende plæneklipper hjælper havemanden, og det er første gang siden etableringen af ejerlavet  i 1985 at vi har skiftet plæneklipper. Der blev spurgt til renovationsudgiften, som skyldes den affaldsspand ejerlavet har; den er en stor hjælp i hverdagen.


ad 4 Regnskabet blev herefter godkendt.


ad 5. Bisbo fremlagde et budget, som følger de faste indtægter og udgifter vi plejer at have. Til gengæld kan ret store udgifter forudses, til låse, legeplads mm, og for at oparbejde en reservekapital på ca et årsbudget foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på 20 %. Kontingentet blev sat op sidste gang i 2011.

Budgettet og kontingeforhøjelsen som slår igennem i 2016 blev derefter vedtaget.


ad 6 Valg til bestyrelse. Fra den afgående bestyrelse genopstiller Thomas Kruse, HH Bisbo, Anna Butz- Lilly og Michael Lindholt: Søren Hamborg, Norsgade  8 er villig til at indtræde i bestyrelsen. Alle opstillede blev herefter valgt.


ad. 7. Til suppleant blev Peter Greve, Sjællandsgade 11 valgt.


ad. 8. Til kritiske revisorer blev Jørn Knudsen og Jette Nielsen valgt


ad 9. Der var fra Karsten Holm, Sjællandsgade 9 indkommet tre forslag.

Det første var et forslag om at fyre havemanden for dårlig pasning og roderi på fællesanlægget. Forslaget blev forkastet, een stemte for.

Karsten Holms 2. forslag var at det er generalforsamlingen som beslutter hvad der skal beskæres i anlægget. Dette forslag blev også forkastet  bl. a. med argumentet at det er bestyrelsens arbejde og ansvar at planlægge havemandens og havedagenes opgaver. Dog foreslog HH Bisbo at man til næste år kan udarbejde en plan for anlæggets fremtid, f.eks gradvis udskiftning af de store ahorn med frugttræer.

Det 3. forslag handlede om det kunne besluttes om ejerlavet ønsker et pænt anlæg fremfor en skrammellegeplads. Det blev enstemmigt vedtaget. Det blev foreslået at bestyrelsen henstiller til alle om at passe på anlægget og rydde op efter sig.


ad 10 Repræsentanterne for Anholtsgade 8 ønskede fældning eller kraftig beskæring af de skyggende ahorntræer. Dette bliver taget op på efterårets havedag, som blev besluttet til d. 25.okt. og således annonceret i god tid.

Fra Anholtsgade 8 blev informeret, at de holder fest d. 1. maj med musik; alle naboer er inviteret, og det blev henstillet at udendørs musik slutter kl. 24.

Hans Wagner forslog en ny havebænk opsat i solkrogen ml. Sjællandsgade 21-23.

Bestyrelsen tager det med på havedagen i foråret som er d. 9.maj kl. 10-14; her skal bl.a. arbejdes med et legestativ i øverste ende af fællesanlægget,med bl.a. de flotte naturgrene der ligger fra efterårets havedag.

Et forslag om at opstille paller til parqeur-bane til store børn blev afvist.

Bisbo fortalte om sit besvær med en enkelt kontingent-skyldner og Thomas K. viste en serie lysbilleder fra karren, før den blev saneret i 80erne.

Under sidste punkt var der en lille servering af ost, pølse og drikkevarer.

Således sluttede årets generalforsamling i god ro og orden.

Der var mødt 11 medlemmer til generalforsamlingen.


Thomas K/ref