2014

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


REFERAT AF GENERALFORSAMLING

I EJERLAVET FOR FÆNØGADEKARRÉEN DEN 22. APRIL  2014


ad 1. Anna Butz blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen  var lovligt indvarslet.


ad 2. Thomas Kruse forelagde bestyrelsens beretning.

Der har været afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder, samt en del uformelle møde mellem bestyrelse og beboere/ejere, bl.a. i forbindelse med to havedage og i forbindelse med arbejdet med den sidste låge i anlæggets opsætning ( ind til p-pladsen bag Anholtsgade 4)

Dette lågeprojekt har været en ret langstrakt proces, idet der bl.a. skulle særlig tilladelse til at sætte combi-låse til renovationen i lågen. Ellers har havemanden Hans Wagner passet anlægget og legeredskaberne; et mindre problem opstod efter en forårsfest afholdt af Kollektivet i Anholtsgade, hvor vi måtte kræve erstatning for ødelagte legeredskaber og krav om oprydning af fællesarealet umiddelbart efter festen.

Efter havedagen i oktober, hvor nogle af anlæggets træer blev stynet kraftigt, nedlagde Karsten Holm sin deltagelse i bestyrelsen, som derefter bestod af fire personer hen til denne generalforsamling, da der ikke blev valgt suppleanter på sidste generalforsamling.

Fællesanlægget er en stor kvalitet for alle husstande i karreen og det bliver flittigt benyttet.

Under debatten blev det indskærpet at man skal lukke lågerne efter sig. Et forslag til et skilt herom blev overladt til bestyrelsen at gå videre med; ligeledes forslaget om at fjerne den ’gamle’ låge til P-pladsen, nu den store nye er kommet op.

Beretningen blev godkendt.


ad. 3.HH Bisbo fremlagde ejerlavets reviderede regnskab, som var udsendt med indkaldelsen.

Under debatten blev det foreslået at få en elektriker til at justere vores tænd-slukur, så elregningen kan nedbringes.


ad,4. Regnskabet kunne godkendes.


ad.5. HH Bisbo forelagde budgettet for 2014. Det udviser ingen større ændringer i fordelingen af poster og ingen kontingentændring. Der er stadig hensat et beløb til indkøb/opbygning af legeredskaber, når/hvis nogle forældre melder sig. Budgettet blev godkendt.


ad.6. Den afgående bestyrelse: Thomas Kruse, HH Bisbo, Michael Lindholt og Hans Wagner modtager alle genvalg og blev valgt. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Anna Butz, Sjællandsgade 11.


ad.7. Til suppleanter meldte Søren Hamborg, Norsgade 8 og Peter Greve Jensen , Sjællandsgade 9, sig og blev valgt.

ad.8.Vores nuværende revisor nedlægger sin bestalling og bestyrelsen har endnu ikke fundet forslag til en ny. Men forsamlingen pegede på to forslag, som herefter vil blive kontaktet. Thomas K vil kontakte kommunen om der kan ændres i vedtægterne om kravet om statsautorisation af revisorposten.


ad.9. Der var ingen indkomne forslag. Men bestyrelsen fremlagde en plan for at få ordnede forhold omkring de forskellige små arealændringer der er foretaget i tidens løb - et skur er bygget, en fortov er inddraget og en låge er flyttet. De pågældende ejere vil blive bedt om at underskrive en erklæring om at arealet er til låns.


ad. 10. Under evt. blev det aftalt at afholde havedag d. 11. maj. Havemanden vil indkøbe maling og blev pålagt at købe en ny trambolin, som er anlæggets mest populære legeredskab.

Efter generalforsamlingen fortsatte samværet uden dirigent, og man nød et mindre traktement med pølse, ost og et glas øl eller vin.


Der var mødt 10 beboere op til generalforsamlingen.

 


Ref. Th.Kruse