2012

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


REFERAT AF EJERLAVETS GENERALFORSAMLING DEN 12. APRIL 2012


Ad 1. Anna Butz blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


Ad.2. Thomas K fremlagde beretning. Det har været året, hvor vi kan nyde resultatet af lågerne i anlægget og hvor børn og beboere atter har kunnet bruge fællesarealet, sådan som vi har drømt om. Problemer med nøgler, selvlukkere og ændringen af hegn-låge ved Fænøgade 3 er løst i 2011. Vores havemand Hans Wagner har ordnet de  mange opgaver, og året igennem været i kontakt med beboerne til gavn for bestyrelsen. Bestyrelsen har planer om anskaffelse af gedigent møblement, bålgryde, legeredskaber og andet inventar, så de mere tilfældige møbler kan fjernes. Bestyrelsen har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder og to arbejdslørdage.


En længere debat handlede om blomstrende hække i stedet for bøgehække, støjproblemer ved trambolinen, låger som blokeres, renovering af fællesgården bag Modtryk, Anholtsgade, samt renovering af den lille legeplads i øverste ende.  De mange gode ideer og forslag tages op i bestyrelsen. På kommende arbejdsdage kan vi mødes og løse nogle af spørgsmålene.


Beretningen blev enstemmigt godkendt.


Ad 3. Kasserer HH Bisbo gennemgik det udsendte regnskab. Økonomien er lille, men udgifterne er holdt nede. Der blev efterfølgende spurgt til ejerlavets forsikring, som er en ansvarsforsikring, samt om renovering og vedligehold er blevet billigere efter lågerne er sat op. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.


Ad.4. Budgettet blev omdelt og gennemgået. I forhold til de planlagte investeringer i borde-bænke og legeudstyr, foreslår forsamlingen en kontingentforhøjelse. Der vedtages i forbindelse med budgetgodkendelse en forhøjelse af kontingentet på 20%, som får virkning fra 2013.( årets girokort er jo sendt ud)


Ad.5. Alle i den afgående bestyrelse var villige til genvalg- og blev valgt. Det er: Fie Ladegaard, Karsten Holm, Hans Wagner, HH Bisbo og Thomas Kruse.


Ad.6. suppleanter blev Anna Butz, Sjællandsgade 11 og Jostein Pedersen, Anholtsgade 16.


Ad. 7. Revisor blev genvalgt.


Ad.8. Der var ingen indkomne forslag. Bestyrelsen har modtaget eet skriftligt afbud til generalforsamlingen.


Ad. 9. Under evt. blev forårets arbejdsdag fastlagt til søndag d. 13.maj. kl. 10-14.


Fie Ladegaard, Bisbo og Anna Butz står for planteindkøb til arbejdsdagen.


Dirigenten takkede for stor diskussionslyst, og forsamlingen underholdt sig et stykke tid med lidt servering og fælles nabosnak.


Der deltog 10 medlemmer i generalforsamlingen.


 


Ref. Th.Kruse