2011

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


REFERAT AF EJERLAVETS GENERALFORSAMLING den 11. APRIL 2011


 


Ad 1. Karsten Holm blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


Ad.2. Thomas K fremlagde beretning om årets arbejde. 2010-11 har været et særdeles vigtigt år, idet vi har afholdt det hidtil mest omfattende og bekostelige anlægsarbejde, nemlig opsætning af aflåselige låger i anlægget. Udgifterne til dette projekt blev opkrævet direkte uden om kontingenter, men efter samme forholdstal og blev afviklet uden overskridelser. Som det vil fremgå senere kommer der en mindre justering af lågeanlægget i forbindelse med AABs ejendom Fænøgade 3.

Bestyrelsen har afholdt 9 ordinære bestyrelsesmøder, to arbejdslørdage samt mange mindre møder omkring lågeprojektet. Vi skiftede havemand midt i foråret og ansatte Hans Wagner til arbejdet; det viser sig altid at være en stor fordel at det er en lokal, som bestrider dette hverv.

Under debatten blev det slået fast at vi ikke salter i anlægget, men bruger grus. Det nævntes at havemanden har renset kloakkerne i Fænøgade.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.


Ad 3. Kasserer HH Bisbo gennemgik det udsendte regnskab. Der har været ekstra udgifter til oprydning af haveaffald, men samtidig mindre havemandsudgifter. Den ny revisor har været dyrere end den gamle, fordi opgaven første gang er større , men de ordinære udgifter har i alt været mindre end foregående år. I året blev  - efter anbefaling- aktiebeholdningen solgt.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


Ad.4. Budgettet blev omdelt og gennemgået. Der er stadig afsat et beløb til indretning af legeplads som der med det trygge aflåselige anlæg igen er behov for.

Det anbefales at indrette som naturlegeplads med træstammer, sten mv. Sikkerhedsspørgsmålet skal samtidig fastholdes.


Ad.5. Alle i den afgående bestyrelse var villige til genvalg- og blev valgt. Det er: Fie Ladegaard, Karsten Holm, Hans Wagner, HH Bisbo og Thomas Kruse.


Ad.6. suppleanter blev Michael og Anna, Sjællandsgade 11.


Ad. 7. Revisor blev genvalgt.


Ad.8. Der var indkommet et forslag fra AAB. Det omhandler en ændring af lågerne ved Fænøgade3, hvor man ønsker en separat nøgleboks og låge bl.a. af hensyn til postaflevering. Forslaget blev vedtaget; AAB vil selv afholde udgifterne til ændringen.


Ad. 9. Under evt blev forårets arbejdsdag fastlagt til d. 14.maj.


Dirigenten takkede for god ro og orden, og forsamlingen underholdt sig et stykke tid med lidt servering og fælles nabosnak.


Der deltog 12 medlemmer i generalforsamlingen.


 


Ref. Th.Kruse