2010

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


REFERAT AF EJERLAVETS GENERALFORSAMLING DEN 13. APRIL 2010


 


Ad 1. Valg af dirigent: Karsten Holm blev valgt


Ad.2. Bestyrelsens beretning. Thomas Kruse aflagde årsberetningen. Bestyrelsen har afholdt 9 møder og to  arbejdslørdage siden sidste generalforsamling. Året har på mange måder fulgt den rytme som vi kender for  området, og opgaverne er kendte. Bestyrelsen har undersøgt et spørgsmål fra generalforsamlingen sidste år,  om vi må vende ensretningen samt opmærke p-pladser og leje dem ud i Fænøgade. Kommunen har givet blankt afslag på begge spørgsmål.


Vi har nydt godt af en nidkær havemand, som har passet anlægget som var det hans egen have. Tak til Steffen og Anett; Steffen har valgt at sige op,idet han har fået fuldtidsarbejde andetsteds. I løbet af året er uroen og problemerne med junkier, narkoludere og deres pushere og hunde, folk som smider haveaffald  og andre fremmede blevet et stigende problem. Det har givet havemanden meget arbejde, og vi har forsøgsvis opsat skilte med henstillinger om at holde orden. Effekten må siges at være begrænset.


Der er pr dd ansat en ny havemand: Thomas Sørensen, som vi byder velkommen til arbejdet. Tlf 23272015.


2009 var også året hvor den nye ’engang-årligt-kontingent’ blev søsat. Det har fungeret upåklageligt.


Debatten drejede sig om alle de fremmedes besættelse af området. Indlæggene kredsede om at aflåste låger er løsningen, - desværre ( som det blev sagt)


Debatten sluttede med en vedtagelse om at bestyrelsen pålægges at udarbejde forslag til låger ved alle indgange og indhente to tilbud;  een på låger træ og een med jernlåger. Hertil skal der foreligge forslag til financiering, kontant eller ved lån over f. eks 10 år. Forslaget skal udsendes til alle medlemmer,helst inden sommer. For dette forslag stemte 7 fremmødte, to undlod at stemme.


Beretningen blev godkendt.


Ad 3. Kasserer, HH Bisbo fremlagde det reviderede og udsendte regnskab. Han gjorde opmærksom på at en kontingentrestance efter mange henvendelser var blevet slettet. Der var blank revisorpåtegning.


Ad.4. Regnskabet blev godkendt.


Ad.5. Bisbo fremlagde budgettet, som viste et mindre underskud. Der blev argumenteret for budgettet med at bl.a. den nye havemand startede på en lavere prøveløn, mens argumentet mod budgettet og for en 5 % kontingentforhøjelse var at der blev brug for midler i forb. med lågeprojektet. Hertil blev svaret at dette projekt under alle omstændigheder ville medføre større kontingentforhøjelser i det kommende år, og at ejerlavet har formue nok til at bære det lille underskud iår, endda i adskillige år hvis det skulle blive tilfældet.


Budgettet blev vedtaget.


Ad.6. Til bestyrelse valgtes: HH Bisbo, Fie Ladegaard, Hans Wagner, Karsten Holm og Thomas Kruse.


Ad 7. Det var ikke muligt at finde 2 suppleanter på mødet.


Ad 8. Jens Thoft blev genvalgt som revisor.


Ad 9.  Der var indkommet 3 forslag til generalforsamlingen. Det ene drejede sig om regnvand fra Norsgade 18s tagnedløb som løber over fænøgade og ned i kælderen på Norsgade 16. Ejeren af Norsgade 16 mente at Ejerlavet havde en forpligtelse. Generalforsamlingen peger på at det er ulovligt at lede sit tagvand ud på anden mands grund, så det henstilles til ejeren af Norsgade 16 at kontakte Norsgade 18 og få sagen ordnet.


Det andet forslag var stillet af Karsten Holm, som fandt udgifterne til ejerlavets hjemmeside urimelige og foreslår den lukket. Det oplystes at beløbet i regnskabet ca 1300 kr var kontingent for 2 år, hvorefter forslaget blev forkastet. Bestyrelsen havde et forslag om at anskaffe en container til haveaffald, som kan stå i skuret og tømmes af kommunen hver 4.uge. Det betyder at den grimme affaldslomme ved redskabsskuret tømmes, senest ved arbejdslørdagen i maj og derefter plantes til med bærbuske og blomster, samt et skilt om ’intet affald her’. Dette forslag blev tiltrådt.


Ad 10. Camilla fra Kollektivet i Anholtsgade fortalte om deres kamp sammen med vores havemand for at holde indgangen fri for storskrald. Og at kollektivet holder fest d. 15.maj og gerne vil invitere beboere til at komme ned på plænen og få en øl og høre akustisk musik.


Bestyrelsen annoncerede forårshavedagen til lørdag d. 8.maj kl. 10.


Det blev oplyst at Reden i Sjællandsgade flytter hen i Apostolsk kirke i Nørrealle. Vi frygter at det betyder ombygning af Reden til et endnu større narkoludertilholdssted.


Her sluttede den ordinære generalforsamling i god ro og orden. Den var besøgt af 9 medlemmer


Ved den efterfølgende hyggesnak var ejerlavet vært for lidt øl, vin og pølse-ostemadder.


Ref. Th Kruse