2009

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


REFERAT AF EJERLAVETS GENERALFORSAMLING DEN 16. APRIL 2009


 


Ad 1. Valg af dirigent: Finn Wehner blev valgt til dirigent


Ad 2. Thomas Kruse aflagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsen har holdt ni bestyrelsesmøder og to arbejdslørdage i løbet af 2008. Bestyrelsen har fået professionel beskæring af anlæggets træer, og vores havemand Steffen Walton og medhjælper Annett har holdt anlægget til alles store tilfredshed. Steffen er også fortsat bestyrer af ejerlavets hjemmeside www.ejerlavet.dk. I årets løb er bålpladsen blevet sløjfet. Fællesanlægget bliver brugt af mange og på meget forskellige måder. Det mest besværlige er at narkomaner og hjemløse ofte holder til i anlægget. Det holder bl.a. børneforældre tilbage fra at etablere legeplads i området.


Debatten handlede derefter mest om hvorvidt Ejerlavet kan henvende sig til Reden i Sjællandsgade om problemerne. Der var dog ikke stor tiltro til at det fører til ændringer; tværimod er Reden begyndt at udlevere sprøjter, også til mændene. Debatten samlede sig om en strategi i retning af, a) henvendelse til Reden og b) samtidig til sociale myndigheder og c) derefter til pressen. Beretningen blev herefter godkendt.


Ad 3. H Bisbo, kasserer fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et større underskud, grundet prisstigninger til pasning og ekstraordinær udgift til beskæring. Bisbo redegjorde for besvær med inddrivelse af kontingenter i enkelte tilfælde og opfordrede til at støtte et forslag om kontingentbetaling een gang årligt fremfor. Kassereren anbefaler også at der etableres ca 7 p-pladser i Fænøgade, hvis indtægter kan gå til Ejerlavet.


Regnskabet blev godkendt.


 


Ad 4. Budget for 2008 fremlagdes af H Bisbo. Af forslaget fremgår en 20 % kontingentforhøjelse. Finn Wehner spurgte til det alligevel budgetterede underskud. Bisbo svarede, at underskuddet er så lille, at det i mindst 10 år kan dækkes af ejerlavets formue. Budgettet godkendt.


 


Ad. 5. Til bestyrelse valgtes følgende Thomas Kruse, H.H. Bisbo, Karsten Holm, Hans Wagner og Fie Ladegaard. Ejerlavets kasserer gennem adskillige år Jette Nilsen ønskede ikke genvalg. Ejerlavet siger hende stor tak for hendes indsats for ejerlavet.


 


Ad.6. Finn Wehner og Steffen Walton blev valgt som suppleanter.


 


Ad.7. Jens Thoft blev genvalgt som revisor.


 


Ad.8. Der var indkommet fire forslag til generalforsamlingen.


1)Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægterne, så Jens Thoft kan fortsætte som revisor. De nye godkendelsesbetingelser ville ellers udelukke ham. Forslaget blev vedtaget, og bestyrelsen skal efterfølgende have forslaget ratificeret hos kommunen.


Forslaget om kontingentforhøjelse blev bekræftet og enstemmigt vedtaget.


2)Fra kollektivet i Anholtsgade var indsendt et forslag om kanylebokse i anlægget. Efter en kort debat blev forslaget forkastet, da boksene vil legitimere området som fixested; samtidig har Reden oprettet et fixerum i deres baggård, hvortil der henvises.


Fra Karsten Holm, Sjællandsgade 7 var afleveret to forslag.


3) Det ene handlede om områdets træer. Ejerlavets forretningsorden skal efter forslaget ændres, så et enkelt bestyrelsesmedlem kan nedlægge veto mod beslutninger i bestyrelsen om beskæring af træer. Forslaget blev afvist enstemmigt.


4) Et andet forslag fra Karsten Holm gik ud på at forenkle opkrævningen af kontingentbetaling fra to gange årligt til een, midt på året. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Debatten handlede om hvornår forslaget skulle træde i kraft. Mødet samlede sig om, at kontingentet blev sat op i år, og at årets 2. kontingentrate derfor bliver forhøjet med 40 %


 


Ad. 9. Evt. Der blev foreslået en arbejdslørdag i anlægget d. 16.maj. Bestyrelsen aftaler med havemanden, hvad der skal udføres.


Hans, Norsgade 8, rejste spørgsmålet om hjælp til legepladsopbygning. Hans Wagner vil som forældre tage ideerne op på arbejdslørdagen med interesserede.


Et forslag om en sommerfest, -ikke nødvendigvis til skt Hans - blev støttet. Bestyrelsen drøfter forslaget og melder ud.


 


Der var mødt 15 medlemmer til generalforsamlingen, som undervejs underholdt sig med øl-smagning og ostebord.


Ref: Th. Kruse