2008

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus
REFERAT AF EJERLAVETS GENERALFORSAMLING DEN 7. APRIL 2008


Ad 1. Valg af dirigent: HH Bisbo blev valgt til dirigent


Ad 2. Thomas Kruse aflagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsen har holdt otte bestyrelsesmøder og to arbejdslørdage i løbet af 2007. Det store spørgsmål i forået var at finde en pålidelig havemand. Det lykkedes fra sommer, idet Steffen Walton, Sjællandsgade 17b meldte sig som interesseret. Siden er anlægget passet til alles tilfredshed. Steffen Walton er også bestyrer af ejerlavets hjemmeside www.ejerlavet.dk, som vi opfordrer alle til at besøge. Bestyrelsen har arbejdet med Fænøgades status som privat fællesvej og vil rette henvendelse til Vejkontoret om evt. P-pladser og ændring af færdselsretningen.


Bestyrelsen har sammen med kassereren taget sig af et par vanskelige skyldnersager. Her i foråret har vi bestilt beskæring af anlæggets træer med professionel gartner, men blev bremset af en protesterende beboer.


Debatten efterfølgende behandlede spørgsmålet om legeredskaber, hvor bestyrelsen i flere år har afsat midler i budgettet til indretning, men betnget sig, at det sker sammen med en forældregruppe.


En længere debat udspandt sig om bestyrelsens opgave med pasning af anlæggets træer og den obstruktion, som gartner og havemanden mødte. Den lange debat endte med undskyldninger fra beboerside og en fastholdelse af bestyrelsens ret til- under ansvar for generalforsamlingen- at udføre sine opgaver. Beretningen blev herefter godkendt.


Ad 3. Jette Nielsen, kasserer fremlagde det reviderede regnskab. Der blev spurgt til renovationsordningen, da byejendomme fremover skal tilmeldes den nye affaldsplan. Ejerlavets affald hentes af Industrirenovationsvognen, og ordningen fortsætter.

Regnskabet blev godkendt.


Ad 4. Budget for 2008 fremlagdes af Jette Nielsen. Der er forhøjet udgift til havemanden, som medfører et budgetteret underskud på ca 9.000,-kr. Indtil videre er ejerlavets økonomi så konsolideret, at vi ikke påtænker kontingentforhøjelse før om et par år. Budgettet godkendt.


Ad. 5. Til bestyrelse valgtes Thomas Kruse, Jette Nielsen, H.H. Bisbo, Karsten Holm og Christian Mehlsen.

Jette Nielsen ønsker at forlade kassererposten, så bestyrelsen skal efterfølgende konstituere sig på ny.


Ad.6. Finn Wehner og Steffen Walton blev valgt som suppleanter.


Ad.7. Jens Thoft blev genvalgt som revisor.


Ad.8. Der var ingen indkomne forslag.


Ad. 9. Evt. Det blev foreslået at forårets arbejdslørdag er d. 24.maj kl. 10. Der skal bl.a. laves reparation af belægning i Fænøgade og plantes blomster i lommen over for fællesskuret. Det blev oplyst at Vejkontoret kan formåes til at slamsuge stoppede gadebrønde. Christian Mehlsen vil ringe. Der var forslag om at indskrænke evt helt fjerne bålpladsen til fordel for en fast grill. Bestyrelsen arbejder videre med ideerne.


Der var mødt 16 medlemmer til generalforsamlingen som undervejs underholdt sig med øl og pølsebord.


Ref: Th. Kruse